Noordkwartier heeft een belangrijke opdracht. Het onderwijzen van de kinderen van anderen. Uw kinderen! En omdat u uw kind het beste kent, bent u onze belangrijkste partner. 

Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. We werken samen in een educatief en pedagogisch partnerschap, ieder vanuit zijn eigen rol en deskundigheid. Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, zetten we in op:

Vervangen leerkrachten vanuit flexpool

Om de vervanging bij ziekte zo goed mogelijk te kunnen regelen, heeft Noordkwartier met andere schoolbesturen een flexpool ingericht. Leerkrachten in deze pool zijn in dienst bij een van de schoolbesturen en inzetbaar op alle scholen die onder dat bestuur vallen. Zo kunnen we ook bij ziekte zorgen voor continuïteit in ons onderwijs.

Medezeggenschap

Ouders laten hun stem ook horen via de medezeggenschapsraad (MR) op de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Noordkwartier.

Passend onderwijs en regionaal expertisecentrum

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs, het liefst op een school in de buurt. Onderwijs dat hen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun onderwijsbehoefte. Onderwijs dat hen voorbereidt op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. En alle kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Het speciaal (basis)onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Alle scholen in Nederland hebben nu zorgplicht voor alle leerlingen die aangemeld worden. Als een school zelf niet in staat is een leerling passend onderwijs te bieden, moet zij zorgen voor een passende plek op een andere school.

Extra ondersteuning

Naast de basisondersteuning op de scholen, kan Noordkwartier extra ondersteuning bieden vanuit het Regionaal Expertiseteam (RET). Dit team, dat bestaat uit ambulant begeleiders met verschillende expertises, is ingericht door Noordkwartier en de stichting Openbaar Onderwijs Marenland. Het RET werkt nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Doel van de inzet van het RET is:

  • versterken van de pedagogische vaardigheden van leerkrachten;
  • stimuleren van een veilig/sociaal schoolklimaat;
  • versterken van de sociale competentie en morele ontwikkeling van kinderen;
  • ontwikkelen en implementeren van pedagogisch beleid.

Noordkwartier en Marenland financieren het RET uit de extra zorgmiddelen. Daar worden onder meer de volgende arrangementen uit bekostigd:

  • Playing for Succes (faalangsttraining in samenwerking met FC Groningen)
  • Junior-masterclass (in samenwerking met het Eemsdeltacollege)
  • Kies-training (voor kinderen van gescheiden ouders) en sociale-vaardigheidstraining. Beide zijn preventieve programma’s in samenwerking met het CJG.

Afspraken over arrangementen worden gemaakt in het samenwerkingsverband waar alle schoolbesturen in de provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld deel van uitmaken. Meer informatie over dit samenwerkingsverband: passendonderwijsgroningen.nl. Daar zijn ook alle relevante documenten te downloaden.

Klachten

Onze klachtenprocedure vindt u hier.

Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersonen zijn Jan Wibbens en Judith Visser van Hét Vertrouwensbureau. Zij zijn te bereikbaar via 085-1055055 of per mail algemeen@hetvtb.nl.