Voor ouders

Noordkwartier heeft een belangrijke opdracht. Het onderwijzen van de kinderen van anderen. Uw kinderen! En omdat u uw kind het beste kent, bent u onze belangrijkste partner. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. We werken samen in een educatief en pedagogisch partnerschap, ieder vanuit zijn eigen rol en deskundigheid.

We betrekken ouders zo veel als mogelijk bij het onderwijs en staan open voor hun inbreng. Anderzijds vragen wij van hen een actieve en ondersteunende houding. Als ouders betrokken zijn, leren hun kinderen beter en worden eventuele problemen sneller gesignaleerd.

Missie en visie

Noordkwartier werkt vanuit drie kernwaarden om haar opdracht waar te maken: veelkleurig, verantwoordelijk en verbonden.

Veelkleurig omdat onze scholen een eigen gezicht hebben, een eigen ‘kleur’ aan hun onderwijs geven. We stimuleren diversiteit in onderwijs en talentontwikkeling. Profilering van de scholen, binnen de bestuurlijke kaders, heeft een hoge prioriteit. Dit geldt voor zowel onze christelijke scholen als onze samenwerkingsscholen.

Verantwoordelijk omdat kinderen recht hebben op kwalitatief hoogwaardig onderwijs, gegeven door professionals en gericht op de toekomst. Als christelijke organisatie leggen we, vanuit onze overtuiging, verantwoording af voor de keuzes die we maken. Zowel ouders als overheden verschaffen we inzicht in de opbrengsten door kwaliteitsmeting. Verantwoordelijkheden binnen de organisatie zijn duidelijk en we spreken elkaar daar op aan. We werken effectief en efficiënt, zodat middelen optimaal worden benut.

Verbonden omdat onze scholen midden in de samenleving staan. We realiseren onderwijsvoorzieningen op dorps- of wijkniveau, in samenwerking met alle betrokkenen, zoals kinderen en ouders, andere scholen, bibliotheken, culturele instellingen en (lokale) overheden.

Identiteit

Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier heeft 9 christelijke scholen en 2 samenwerkingsscholen in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.
Stichting Openbaar Onderwijs Marenland is onze partner in deze samenwerkingsscholen.

De identiteit van de scholen van Noordkwartier staat als volgt in de statuten: ‘Het onderwijs aan de christelijke scholen wordt gegeven met de Bijbel als grondslag. Het onderwijs aan de samenwerkingsschool wordt gegeven op algemeen bijzondere grondslag.’
In het schoolplan en de schoolgids wordt per school aangegeven op welke wijze hieraan vorm en inhoud wordt gegeven.

Binnen onze scholen leren kinderen voor zichzelf te denken en open te staan voor anderen. Zingeving krijgt aandacht bij levensbeschouwelijke vorming. De leerlingen leren vanuit hun eigen achtergrond om te gaan met verschillende levensopvattingen en levensbeschouwingen. De scholen kennen vormen van dagopeningen, hebben uren voor levensbeschouwelijke vorming en vieren bewust religieuze feesten.