• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

Stichtingnieuws

CAO-PO 2016-2017

De nieuwe CAO-PO 2016-17 kunt u hier downloaden.

Lees verder

Minister Bussemaker op werkbezoek ivm scholenprogramma

Minister Bussemaker op werkbezoek ivm scholenprogramma (08-06-2016)

Lees verder

Vernieuwing website

Deze website wordt vernieuwd en als gevolg daarvan de komende maanden nog minimaal onderhouden.

Lees verder

Persbericht kantoorgebouw

Op woensdag 16 december 2015 hebben meerdere partijen de overeenkomst getekend waarin wordt aangegeven dat zij hun intrek zullen nemen in het voormalige PostNL gebouw in Appingedam. Ook wij zullen, nadat het gebouw ingrijpend is verbouwd, onze intrek nemen in dit pand vanaf zoals nu wordt ingeschat, 1 januari 2017.

Lees verder

Strategisch Plan

Het Strategisch Plan 2015-2020 'Noordkwartier, waar de toekomst vandaag begint' kunt u vinden onder de button Beleid en vervolgens klikt u de paragraaf strategisch beleidsplan aan.

Lees verder

De Borgstee

Per 1 augustus 2015 zijn de Noordkwartier scholen in Bierum en Spijk gefuseerd.
Op maandag 17 augustus is de nieuwe naam en het logo van de gefuseerde school door de kinderen onthuld: De Borgstee. 

Lees verder

Vakantierooster 2015-2016

Na verkregen instemming van de GMR heeft het bestuur het vakantierooster voor het schooljaar 2015-2016 vastgesteld voor de Noordkwartier scholen.

Lees verder

Bestuursjaarverslag 2014

Onder de button stichting is het bestuursjaarverslag 2014 van de Stichting Noordkwartier te downloaden.

Lees verder

Invalwerk via SLIM

Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt de bemiddeling voor vacatures uitgevoerd door Slim. Dit betekent dat de werkwijze enigszins verandert. En hoewel er een Flexpool wordt opgezet door 13 besturen, zal er nog steeds behoefte zijn aan invallers.

Lees verder

Samenwerkingsovereenkomstkindvoorzieningen Delfzijl

Op 2 december 2014 is door de gemeente Delfzijl, Kids2b, Stichting Marenland en Stichting Noordkwartier een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin de realisering van de (toekomstige) kindvoorzieningen staan vermeld.
De samenwerkingsovereenkomst is hier te downloaden.

Lees verder

Persbericht: besturenfusie

Het persbericht over het niet doorgaan van de besturenfusie Marenland - Noordkwartier is hier te downloaden.

Lees verder

Statuten wijziging

De Statuten van Noordkwartier zijn door het bestuur, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht, aangepast.
De reden van deze aanpassing is dat met ingang van 1 augustus 2014 de samenwerkingsschool in Farmsum valt onder het bevoegd gezag van Noordkwartier.
De Akte is op vrijdag 20 juni 2014 gepasseerd bij de notaris en de nieuwste versie is te downloaden onder de button Stichting.

Lees verder

Beterboek OZG


Sponsoring
Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling in de Ommelander Ziekenhuis Groep te Winschoten en Delfzijl. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in de Ommelander Ziekenhuis Groep te Winschoten of Delfzijl gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt!
 
Het BeterBoek 2-6 jaar en 6-12 jaar
Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.
Bureau Méteau verzorgt een uitgave van Het BeterBoek voor kinderen van 2 tot 6 jaar en een editie voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.


Lees verder

Persbericht intentieovereenkomst DelfzijlAmbitie van gemeente, schoolbesturen en Kids2b
De gemeente Delfzijl, de schoolbesturen Marenland en Noordkwartier en Kids2b (kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie) werken aan nieuw beleid voor kindvoorzieningen en de realisering ervan in de gemeente Delfzijl. Deze organisaties willen een verdere stap zetten in hun samenwerking om ook in de toekomst kwalitatief goed en betaalbaar onderwijs en opvangvoorzieningen te kunnen blijven aanbieden. Nieuw beleid is nodig om een duurzaam antwoord te geven op teruglopende leerlingenaantallen waardoor onder andere de kosten door hoge energierekeningen en leegstaande lokalen blijven oplopen. Gemeente, schoolbesturen en Kids2b zijn daarom met elkaar in overleg over de toekomst van het onderwijs in de gemeente Delfzijl. De intenties zijn omschreven in een o
vereenkomst die maandag 3 maart door de organisaties is ondertekend. De betrokken organisaties werken daarna de intenties verder uit en leggen die vast in een samenwerkingsovereenkomst, waarna een uitwerking in concrete plannen plaats kan vinden.


 

Lees verder

Flankerend beleid

Het bestuur heeft deze maand besloten om de regelingen zoals opgenomen in Flankerend Beleid te verlengen tot (voorlopig) 1 januari 2015.
Voor meer informatie over de regelingen wordt verwezen naar de website van Noordkwartier of naar de directeur van uw school.

Lees verder

Privacy reglement leerlingengegevens

Het bestuur heeft met instemming van het directie overleg het Privacy reglement leerlingengegevens vastgesteld.

Lees verder

Ouder nieuws kunt u vinden in het nieuwsarchief.