Home > Vacatures / stages > Vacatures

Vacatures

Flexpool

 

Informatie Flexpool

26 mei 2015

 

Transfercentrum Groningen

Landelijk werken steeds meer schoolbesturen samen om de invulling van vervangingen en tijdelijke vacatures te regelen.

In de provincie Groningen hebben 13 besturen de handen ineen geslagen en besloten om gezamenlijk een Flexpool en een mobiliteitscentrum op te richten.

Het mobiliteitscentrum wordt op een later moment ingericht. Met de Flexpool wordt gestart in augustus 2015.

 

Wat is de Flexpool?

Met de Flexpool willen we leerkrachten meer kans bieden op werk. Daarnaast biedt de Flexpool een antwoord op de Wet Werk en Zekerheid en kunnen we met behulp van de Flexpool payrolling zoveel mogelijk voorkomen. En ‘last but not least’: met de Flexpool willen we talentvolle leerkrachten aan ons binden en hen ondersteunen bij een loopbaan in het onderwijs. De Flexpool is dus ook een vorm van talentmanagement.

b. Wat voor werkzaamheden verrichten poolers?

De medewerkers van de Flexpool worden ingezet bij vervangingswerkzaamheden maar ook voor het vervullen van kortdurende tijdelijke vacatures:

1. Vervangingswerkzaamheden

Vervangingswerkzaamheden doen zich voor als een zittend personeelslid afwezig is, zoals bij:

ziekte

schorsing

rechtspositioneel verlof

zwangerschaps- en bevallingsverlof

ouderschapsverlof

studieverlof (lerarenbeurs)

overige vormen van verlof (o.a. onbezoldigd verlof of levensloopverlof)

2. Kortdurende tijdelijke vacatures

Poolers kunnen ook worden ingezet voor tijdelijke vacatures waarbij geen sprake is van vervanging van een afwezig personeelslid. Onder kortdurende tijdelijke vacatures verstaan wij vacatures die een duur hebben van minder dan 1 (school)jaar. Vacatures die een heel schooljaar beslaan worden niet Vanuit de flexpool ingevuld.

Hoe ziet de Flexpool er uit?

De Flexpool bemiddelt medewerkers voor tijdelijk werk bij alle besturen die deelnemen aan het RTC Groningen. Deze bemiddeling vindt plaats door SLIM Personeelsbemiddeling volgens het onderstaande schema:

 

De Vaste Pool bestaat uit:

·         medewerkers die reeds een vast dienstverband hebben bij een bestuur en binnen dit dienstverband inzetbaar zijn voor de Flexpool

·         medewerkers die invalwerk verrichten op basis van een tijdelijk contract

De Invallerslijst bestaat uit:

·         medewerkers die op afroep beschikbaar zijn voor (inval)werk.

·         deeltijders die een vast dienstverband hebben bij een bestuur en naast dit dienstverband extra willen werken.

 

Elk bestuur levert twee procent van de totale formatie aan personeelsleden in de Pool. Voor Noordkwartier betekent dit dat er twee fte aan leerkrachten in de Flexpool wordt geplaatst.  Dit kunnen uiteraard meer dan vier personen zijn.  We gaan uit van aanstellingen van 0,4 fte. Medewerkers kunnen voor meer uren dan de oorspronkelijke aanstelling worden ingezet.

Het is de bedoeling dat medewerkers in eerste instantie binnen hun eigen bestuur worden ingezet, maar dit zal ook bij andere besturen plaatsvinden.

Welke besturen doen mee?

Naast Noordkwartier doen de volgende schoolbesturen mee aan aan de samenwerking:

RENN 4 (Groningen), VCPO Noord Groningen Winsum), OPOS (Slochteren), VPCB Ten Boer, Marenland, VCO Haren, Penta Primair (Grootegast), Lauwers en Eems (Warffum), Stichting Fidarda, OB HoogezandSappemeer, OPO Noordenveld, Stichting Westerwijs (Marum).

 

Identiteit:

Medewerkers kunnen worden ingezet voor de identiteit waar ze voor kiezen. Dit kan zijn christelijk, katholiek, openbaar of een combinatie. Van medewerkers van Noordkwartier wordt verwacht dat ze de christelijke identiteit onderschrijven en hier mede inhoud aan geven.  Ook verwachten we van kandidaten dat ze inzetbaar zijn op samenwerkingsscholen.

 

Procedure: Leerkrachten kunnen solliciteren tot 9 juni. Een commissie bestaande uit de medewerker P&O en twee directeuren maakt keuzes op basis van gegevens en een gesprek met een aantal kandidaten. Kandidaten die solliciteren geven toestemming om informatie op te vragen bij de directeuren van de school waar ze hebben gewerkt.

 

 

 

 Functieprofiel medewerker Vaste Pool Noordkwartier

 

 

 Je hebt minimaal 1 jaar ervaring.

Je bent ICT-vaardig.

Je gaat goed om met onverwachte en veranderende situaties.

Je bedenkt adequate, creatieve oplossingen in ‘noodsituaties’.

Je voelt de culturen van de verschillende scholen goed aan en gaat daar respectvol en adequaat mee om.

Je bent flexibel inzetbaar en bent gespecialiseerd in bijvoorbeeld: speciaal (basis) onderwijs, bovenbouw/onderbouw, meervoudige intelligentie etc.

Je bent inzetbaar in tenminste 2 bouwen.

Je kunt zowel kortdurend als ook langdurig ingezet worden.

Je bent goed in communiceren op alle gevraagde niveaus.

Je reflecteert professioneel op jouw eigen bekwaamheid, handelen en beroepsopvattingen en maakt een vertaalslag die ontwikkeling en groei laat zien.

Je ontwikkelt jezelf en functioneert goed binnen ‘vernieuwende concepten’.

Je stemt onderwijs uitermate goed af op zorgleerlingen of excellent presterende leerlingen, leerlingen met een speciale leerbehoefte.

Vanuit een natuurlijke drive zoek en/of beschik je over theoretische kennis die je koppelt en omzet naar de specifieke onderwijs- en zorgbehoefte van elk kind.

 

Aanvullend

   Je onderschrijft de christelijke identiteit en geeft hier mede inhoud aan.

   Je bent bereid om op een samenwerkingsschool te werken.

   Je wilt werken voor 0,5 fte en bent voor meer uren inzetbaar.

   Je woont in de regio en bent beschikbaar voor werk bij meerdere besturen.

   Je beschikt over een auto en een rijbewijs!

 

 

 

 

 

Oproep

Wij zoeken

LEERKRACHTEN VOOR DE FLEXPOOL

Samen met een aantal besturen uit de provincie Groningen neemt Noordkwartier  deel aan het Regionaal Transfercentrum Groningen (RTC).  Een onderdeel van het RTC is het inrichten van een gezamenlijk Flexpool.  Het RTC zorgt door de Flexpool  voor het vervullen van  kortdurende tijdelijke vacatures van de deelnemende schoolbesturen.  De Flexpool bestaat uit twee onderdelen:

a.       medewerkers die deel uitmaken van de Pool

b.      medewerkers die vermeld zijn op de Invallerslijst

De Pool bestaat uit:

·         medewerkers die reeds een vast dienstverband hebben bij een bestuur en binnen dit dienstverband inzetbaar zijn voor de Flexpool

·         medewerkers die invalwerk verrichten op basis van een tijdelijk contract

De Invallerslijst bestaat uit:

·         medewerkers die op afroep beschikbaar zijn voor (inval)werk.

·         deeltijders die een vast dienstverband hebben bij een bestuur en naast dit dienstverband extra willen werken.

 

Elk bestuur levert personeelsleden in de Pool.

Het is de bedoeling dat je in eerste instantie binnen Noordkwartier wordt ingezet, maar dit zal ook bij andere besturen plaatsvinden.

 

Voor Noordkwartier wordt er twee fte aan leerkrachten in de Flexpool geplaatst.  We gaan uit van vier aanstellingen van 0,5 fte. Je kunt voor meer uren worden ingezet.

Het gaat om tijdelijke aanstellingen voor een jaar. We kunnen poolers geen vast dienstverband aanbieden. Om die reden is een diensttijdonderzoek onderdeel van de selectieprocedure. Mocht dit diensttijdonderzoek uitwijzen dat je aanspraak kunt maken op een vast dienstverband, dan kunnen we je nu niet bemiddelen voor een plek in de pool.

Op de website www.noordkwartier.nl vind je het functieprofiel en aanvullende informatie over de vacature. Je kunt ook bellen met Els van der Kwast, 06 138 101 06.

Wanneer je voldoet aan het profiel en belangstelling hebt, kun je voor 9 juni 2015 een sollicitatie sturen via het formulier op de website.

Kandidaten die solliciteren geven toestemming om informatie op te vragen bij de directeuren van de school waar ze hebben gewerkt.

NB: Invallers die niet in de Flexpool kunnen worden opgenomen, kunnen zich opgeven bij Slim als invaller. Hierover volgt nog nader bericht.

 

 

Een sollicitatieformulier is hier te downloaden.

 

 

 


De scholen van Noordkwartier kennen de laatste jaren nauwelijks of geen externe vacatures. De vacatures die er zijn, zijn meestal het gevolg van het feit dat personeelsleden gebruik (gaan) maken van de flexibele pensioen regeling dan wel van regelingen uit het Flankerend beleid. Deze vacatures worden in eerste instantie intern aangeboden, overeenkomstig het Personeelsbeleidsplan. Dat betekent dat huidige personeelsleden en personen aan wie de stichting verplichtingen heeft, bijvoorbeeld door invalwerk, voorrang hebben. Als er na deze interne procedure vacatures onvervuld blijven, dan zal de vacature ook extern worden aangeboden. U vindt deze vacatures terug op deze website en in advertenties.

Management

Er zijn geen (externe) vacatures binnen de scholen.

Onderwijspersoneel

Er zijn geen externe vacatures voor het schooljaar 2014-2015.


Neem de mensen zoals ze zijn, anderen zijn er niet.
Konrad Adenhauer


Noordkwartier Christelijk Primair Onderwijs